3/ Thầy Cúng

  • Mình được truyền thừa trực tiếp, mở con mắt thứ 3 để giao tiếp với linh hồn,hỗ trợ tiếp dẫn linh hồn bị dính mắc, giao tiếp với các chư vị để học cách chữa lành năng lượng cho mình và cho người khác,giao tiếp đất ,thực hiện những nghi lễ tâm linh và học thông qua Mật Truyền cũng là nền tảng cho công việc dẫn kênh sau này.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.