4/ Thiền & tâm linh

  • Thiền đứng:
  • Lever 1: Năng đoạn kim cương
  • Thiền Anpanasat
  • Và còn nhiều lớp khác nữa bạn xem ở dưới nhé

This entry was posted in . Bookmark the permalink.